Partidul Pirat Romania

Legea nr. 114/2015 privind modificarea si completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003*

MO 20 mai 2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.

Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 12 mai 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 4.

(1) Partidele politice se pot organiza şi funcţiona la nivel naţional, la nivel local sau atât la nivel naţional, cât şi local, conform statutului propriu.

. . . . . . . . . .

(4) Partidele politice îşi pot organiza structuri interne potrivit statutului propriu. Structurile interne pot reprezenta partidul politic faţă de terţi la nivelul corespunzător, pot deschide conturi la bancă şi răspund de gestionarea acestora.”

2. La articolul 10, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

j) organele împuternicite să prezinte candidaturi în alegerile locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale;”.

3. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 12.

(1) Partidele politice pot avea ca subdiviziuni organizaţii teritoriale, care au numărul minim de membri prevăzut de statut.”

4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 13.

(1) Adunarea generală a membrilor şi organul executiv, indiferent de denumirea pe care o au în statutul fiecărui partid, sunt foruri obligatorii de conducere ale partidului politic şi ale eventualelor organizaţii teritoriale ale sale. Conducerile organizaţiilor teritoriale se aleg pentru o perioadă determinată, prevăzută de statut.”

5. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Pentru partidele care optează pentru organizaţii atât la nivel naţional, cât şi la nivel local, delegaţii la adunare sunt aleşi de organizaţiile teritoriale, prin vot secret.”

6. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) În statutul partidelor se pot prevedea şi alte modalităţi de reprezentare a membrilor organizaţiilor locale.”

7. La articolul 18 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) cererea de înregistrare, semnată de conducătorul organului executiv al partidului politic şi de cel puţin 2 membri fondatori;”.

8. La articolul 18 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) actul de constituire, semnat de cel puţin 3 membri fondatori;”.

9. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 19.

(1) Lista semnăturilor membrilor fondatori trebuie să conţină numele şi prenumele, data naşterii, adresa, felul actului de identitate, seria şi numărul acestuia, precum şi semnătura. Membrii fondatori ai unui partid politic pot fi numai cetăţeni cu drept de vot.

(2) Lista va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care a întocmit-o, care să ateste autenticitatea semnăturilor, sub sancţiunea prevăzută la art. 326 din Codul penal.

(3) Lista trebuie să cuprindă cel puţin 3 membri fondatori.

(4) Modelul listei semnăturilor membrilor fondatori şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (2) sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.”

10. Articolul 27 se abrogă.

11. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 40.

(1) În urma fuziunii prin contopire a unor partide politice rezultă un partid politic nou, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile partidelor politice care au fuzionat şi care, în termen de 10 zile, trebuie să se conformeze prevederilor art. 18.”

12. La articolul 44, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) dizolvare, prin hotărâre pronunţată de Curtea Constituţională, pentru încălcarea art. 30 alin. (7) şi art. 40 alin. (2) şi (4) din Constituţia României, republicată;”.

13. La articolul 46 alineatul (1), litera f) se abrogă.

14. La articolul 47 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) nu a desemnat candidaţi, singur sau în alianţă, în două campanii electorale succesive, cu excepţia celei prezidenţiale, în minimum 75 de circumscripţii electorale în cazul alegerilor locale, respectiv o listă completă de candidaţi în cel puţin o circumscripţie electorală sau candidaţi în cel puţin 3 circumscripţii electorale, în cazul alegerilor parlamentare.”

15. Articolul 48 se abrogă.

16. La articolul 53, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

17. La articolul 54, alineatul (4) se abrogă.

18. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 55.

Organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi, cu excepţia art. 6, art. 10 lit. e), art. 12 alin. (1), art. 18, 19, art. 46 alin. (1) lit. e), art. 47 şi 53.”

19. După articolul 57 se introduce anexa cu titlul „Modelul listei semnăturilor membrilor fondatori/Lista semnăturilor membrilor fondatori pentru înscrierea partidului politic . . . . . . . . . .”, cu următorul cuprins:

ANEXĂ

Modelul listei semnăturilor membrilor fondatori/Lista semnăturilor membrilor fondatori pentru înscrierea partidului politic . . . . . . . . . .*)

Localitatea . . . . . . . . . .

Judeţul . . . . . . . . . .

Nr. crt. Semnătura Numele şi prenumele membrului Data naşterii Adresa Act de identitate
Tip Seria Numărul

Întocmit de . . . . . . . . . .**)

Declaraţie

Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), domiciliat în . . . . . . . . . ., născut la data de . . . . . . . . . ., în comuna/oraşul/municipiul . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., posesor al C.I.(B.I.) seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere că toate semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de . . . . . . . . . . poziţii, sunt autentice.

NOTĂ:

Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 326 din Codul penal.

*) Se înscrie denumirea partidului politic.

**) Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.”

Art. II.

Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 12 mai 2014, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

*Legea partidelor politice, lege nr. 14/2003 republicata 2014

Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 privind punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 14/2003 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 550 din 6 august 2012 si a mai fost modificata prin:

 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2013 pentru modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificaea si completarea unor acte normative conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 214/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 388 din 26 iunie 2013.Capitolul I – Dispozitii generale

  Art. 1
  Partidele politice sunt asociatii cu caracter politic ale cetatenilor romani cu drept de vot, care participa in mod liber la formarea si exercitarea vointei lor politice, indeplinind o misiune publica garantata de Constitutie. Ele sunt persoane juridice de drept public.

  Art. 2
  Prin activitatea lor, partidele politice promoveaza valorile si interesele nationale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participa cu candidati in alegeri si la constituirea unor autoritati publice si stimuleaza participarea cetatenilor la scrutinuri, potrivit legii.

  Art. 3
  (1) Pot functiona ca partide politice numai asociatiile cu caracter politic, constituite potrivit legii, si care militeaza pentru respectarea suveranitatii nationale, a independentei si a unitatii statului, a integritatii teritoriale, a ordinii de drept si a principiilor democratiei constitutionale.

  (2) Sunt interzise partidele politice care, prin statutul, programele, propaganda de idei ori prin alte activitati pe care le organizeaza, incalca prevederile art. 30 alin. (7), art. 40 alin. (2) sau (4) din Constitutia Romaniei, republicata.
  (3) Este interzisa afilierea partidelor politice la organizatii din strainatate, daca aceasta afiliere incalca valorile prevazute la alin. (1).
  (4) Partidele politice nu pot organiza activitati militare sau paramilitare si nici alte activitati interzise de lege.Art. 4
  (1) Partidele politice se organizeaza si functioneaza dupa criteriul administrativ-teritorial.
  (2) Sunt interzise constituirea de structuri ale partidelor politice dupa criteriul locului de munca, precum si desfasurarea de activitati politice la nivelul operatorilor economici sau al institutiilor publice.
  (3) Desfasurarea de activitati politice la nivelul operatorilor economici sau al institutiilor publice este permisa, cu acordul acestora, numai in campania electorala, in conditiile legii.
  (4) In cadrul organizatiilor teritoriale partidele politice isi pot organiza structuri care se vor ocupa de problemele specifice unei anumite categorii sociale sau profesionale.

  Art. 5
  (1) Fiecare partid politic trebuie sa aiba denumire integrala, denumire prescurtata si semn permanent proprii. Denumirea integrala, denumirea prescurtata si semnul permanent trebuie sa se deosebeasca clar de cele ale partidelor anterior inregistrate, fiind interzisa utilizarea acelorasi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrica in care sunt incadrate.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplica si aliantelor politice, in mod corespunzator.
  (3) Denumirea integrala si denumirea prescurtata, precum si semnul permanent nu pot reproduce sau combina simbolurile nationale ale statului roman, ale altor state, ale organismelor internationale ori ale cultelor religioase. Fac exceptie partidele politice care sunt membre ale unor organizatii politice internationale, acestea putand utiliza insemnul organizatiei respective ca atare sau intr-o combinatie specifica.
  (4) Semnul permanent poate fi schimbat cu cel putin 6 luni inainte de data alegerilor de catre organele competente ale partidului, conform statutului si cu respectarea art. 25 si 26.

  Capitolul II – Membrii partidelor politice

  Art. 6
  Pot fi membri ai partidelor politice cetatenii care, potrivit Constitutiei, au drept de vot.

  Art. 7
  Din partidele politice nu pot face parte persoanele carora le este interzisa prin lege asocierea politica.

  Art. 8
  (1) Un cetatean roman nu poate face parte in acelasi timp din doua sau mai multe partide politice.
  (2) Inscrierea unei persoane intr-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al carui membru a fost anterior.
  (3) La inscrierea intr-un partid politic orice persoana este obligata sa declare in scris, pe propria raspundere, daca are sau nu calitatea de membru al unui alt partid politic.
  (4) Membrii organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care inscriu candidati in alegeri pot face parte si dintr-un partid politic, avand dreptul de a candida in conditiile legii.
  (5) Nicio persoana nu poate fi constransa sa faca parte sau sa nu faca parte dintr-un partid politic.
  (6) Dobandirea sau pierderea calitatii de membru al unui partid politic nu creeaza privilegii sau restrangeri in exercitarea drepturilor cetatenesti.

  Capitolul III – Organizarea partidelor politice

  Art. 9
  Fiecare partid politic trebuie sa aiba statut si program politic proprii.

  Art. 10
  Statutul partidului politic cuprinde in mod obligatoriu:
  a) denumirea integrala si denumirea prescurtata;
  b) descrierea semnului permanent;
  c) semnul permanent sub forma grafica alb-negru si color, in anexa;
  d) sediul central;
  e) mentiunea expresa ca urmareste numai obiective politice;
  f) drepturile si indatoririle membrilor;
  g) sanctiunile disciplinare si procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor;
  h) procedura de alegere a organelor executive si competentele acestora;
  i) competenta adunarii generale a membrilor sau a delegatilor acestora;
  j) organele imputernicite sa prezinte candidaturi in alegerile locale, parlamentare si prezidentiale;
  k) organul competent sa propuna reorganizarea partidului sau sa decida asocierea intr-o alianta politica ori in alte forme de asociere;
  l) conditiile in care isi inceteaza activitatea;
  m) modul de administrare a patrimoniului si sursele de finantare, stabilite in conditiile legii;
  n) organul care reprezinta partidul in relatiile cu autoritatile publice si terti;
  o) alte mentiuni prevazute ca obligatorii in prezenta lege.

  Art. 11
  Statutul si programul politic ale partidului trebuie sa fie prezentate in forma scrisa si aprobate de organele imputernicite prin statut.

  Art. 12
  (1) Partidele politice au ca subdiviziuni organizatii teritoriale, potrivit organizarii administrative a tarii, care au numarul minim de membri prevazut de statut.
  (2) Organele locale pot reprezenta partidul politic fata de terti la nivelul loacl corespunzator, pot deschide conturi la banca si raspund de gestionarea acestora.

  Art. 13
  (1) Adunarea generala a membrilor si organul executiv, indiferent de denumirea pe care o au in statutul fiecarui partid, sunt foruri obligatorii de conducere a partidului politic si a organizatiilor sale teritoriale. Conducerile organizatiilor teritoriale se aleg pentru o perioada determinata, prevazuta de statut.
  (2) Statutul poate prevedea si alte organe, cu atributii formulate explicit.

  Art. 14
  (1) Adunarea generala a membrilor partidului politic sau a delegatilor acestora, la nivel national, este organul suprem de decizie al partidului. Intrunirea acestuia are loc cel putin o data la 4 ani.
  (2) Delegatii la adunare sunt alesi de organizatiile teritoriale prin vot secret. Numarul acestora se stabileste in raport cu numarul de membri. Procedurile de desemnare si de delegare a acestora trebuie prevazute in statut.

  Art. 15
  (1) Pentru solutionarea diferendelor dintre membrii unui partid politic sau dintre acestia si conducerile organizatiilor partidului se constituie comisii de arbitraj la nivelul partidului si al organizatiilor sale teritoriale.
  (2) Membrii comisiei de arbitraj sunt alesi pe o durata de cel mult 4 ani.
  (3) Comisia de arbitraj este organizata si functioneaza conform unui regulament aprobat de organul statutar, care trebuie sa asigure partilor dreptul la opinie si dreptul de a se apara, precum si proceduri echitabile de decizie.

  Art. 16
  (1) Organele imputernicite ale partidului politic hotarasc primirea de membri, in conditiile stabilite de statut, ca urmare a cererilor scrise depuse de solicitanti.
  (2) Membrii au dreptul de a demisiona din partid in orice moment, cu efect imediat.
  (3)*) Dobandirea sau pierderea calitatii de membru al unui partid politic este supusa numai jurisdictiei interne a partidului respectiv, potrivit statutului partidului.
  ––––
  *) Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 530/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2014, a constatat ca dispozitiile art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, cu modificarile ulterioare, sunt neconstitutionale.

  Art. 17
  (1) Hotararile partidului politic si ale organizatiilor sale teritoriale se adopta cu votul majoritatii prevazute in statut.
  (2) Alegerea membrilor conducerii partidului politic si ai conducerilor organizatiilor sale teritoriale se face prin vot secret.
  (3) Statutul trebuie sa prevada dreptul fiecarui membru la initiativa politica si posibilitatea examinarii acesteia intr-un cadru organizat.

  Capitolul IV – Inregistrarea partidelor politice

  Art. 18
  (1) Pentru inregistrarea unui partid politic se depun la Tribunalul Bucuresti urmatoarele documente:
  a) cererea de inregistrare, semnata de conducatorul organului executiv al partidului politic si de cel putin 3 membri fondatori, care vor fi citati in instanta;
  b) statutul partidului, intocmit conform prevederilor art. 10;
  c) programul partidului;
  d) actul de constituire, impreuna cu lista semnaturilor de sustinere a membrilor fondatori;
  e) o declaratie privitoare la sediu si la patrimoniul partidului;
  f) dovada deschiderii contului bancar.
  (2) Cererea de inregistrare se afiseaza la sediul Tribunalului Bucuresti timp de 15 zile.
  (3) In termen de 3 zile de la data depunerii cererii de inregistrare, anuntul cu privire la aceasta se publica de catre solicitant intr-un ziar central de mare tiraj.

  Art. 19
  (1) Lista semnaturilor de sustinere trebuie sa mentioneze obiectul sustinerii, data si locul intocmirii, iar pentru sustinatori trebuie sa contina numele si prenumele, data nasterii, adresa, felul actului de identitate, seria si numarul acestuia, codul numeric personal, precum si semnatura. Sustinatorii inscrierii unui partid politic pot fi numai cetateni cu drept de vot.
  (2) Lista va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere a persoanei care a intocmit-o, care sa ateste autenticitatea semnaturilor, sub sanctiunea prevazuta de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (3) Lista trebuie sa cuprinda cel putin 25.000 de membri fondatori, domiciliati in cel putin 18 din judetele tarii si municipiul Bucuresti, dar nu mai putin de 700 de persoane pentru fiecare dintre aceste judete si municipiul Bucuresti.
  (4) Fiecare lista va cuprinde persoane dintr-o singura localitate. Listele vor fi grupate pe localitati si judete, pentru a se putea verifica prevederile alin. (3).

  Art. 20
  (1) Tribunalul Bucuresti examineaza cererea de inregistrare a partidului politic in sedinta publica, cu participarea reprezentantului Ministerului Public.
  (2) Persoanele fizice sau juridice interesate pot interveni in proces, daca depun o cerere de interventie in interes propriu, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererea de interventie se comunica din oficiu persoanelor care au semnat cererea de inregistrare.

  Art. 21
  (1) Tribunalul Bucuresti se pronunta asupra cererii de inregistrare a partidului politic in cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevazut la art. 18 alin. (2).
  (2) Impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti pot face apel la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 5 zile de la comunicare, persoanele prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a), Ministerul Public sau persoanele prevazute la art. 20 alin. (2).
  (3) Curtea de Apel Bucuresti va examina apelul in sedinta publica, in termen de cel mult 15 zile de la inregistrarea acestuia.
  (4) Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva.

  Art. 22
  Partidul politic dobandeste ersonalitate juridica de la data ramanerii definitive a hotararii instantei rivind admiterea cererii de inregistrare.

  Art. 23
  Partidele politice ale caror cereri de inregistrare au fost admise se inscriu in Registrul partidelor politice.

  Art. 24
  (1) Partidele politice au obligatia sa depuna la Tribunalul Bucuresti:
  a) documentele atestand desfasurarea adunarilor generale, in termen de 30 de zile de la data acestora;
  b) documentele provenind de la autoritatile electorale competente privind desemnarea candidatilor in alegeri, in termen de 30 de zile de la data alegerilor.
  (2) Depunerea documentelor prevazute la alin. (1) la Tribunalul Bucuresti se consemneaza in Registrul partidelor politice.

  Art. 25
  (1) Modificarea statutului sau a programului partidului politic poate avea loc in conditiile prevazute de statut.
  (2) Orice modificare se comunica Tribunalului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data adoptarii, cu indeplinirea prevederilor art. 18 alin. (2) si (3). Tribunalul Bucuresti o examineaza potrivit procedurii prevazute la art. 20 si 21.

  Art. 26
  (1) In cazul in care modificarile nu sunt comunicate conform art. 25 alin. (2) sau daca instanta a respins cererea de incuviintare a modificarii statutului, iar partidul politic in cauza actioneaza in baza statutului modificat, Ministerul Public va solicita Tribunalului Bucuresti incetarea activitatii partidului politic si radierea acestuia din Registrul partidelor politice.
  (2) In termen de 15 zile de la inregistrarea cererii Ministerului Public, Tribunalul Bucuresti se va pronunta asupra acesteia.
  (3) Impotriva hotararii Tribunalului Bucuresti partea interesata poate face apel la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 5 zile de la data comunicarii hotararii.
  (4) Curtea de Apel Bucuresti se pronunta prin hotarare definitiva in termen de 15 zile de la inregistrarea apelului.
  (5) Hotararea definitiva de admitere a modificarii statutului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

  Art. 27
  In fiecare an preelectoral partidele politice sunt obligate sa isi actualizeze listele de membri, cu respectarea cerintelor prevazute la art. 19 alin. (3) si (4). Listele actualizate vor fi depuse la Tribunalul Bucuresti pana la data de 31 decembrie a acelui an.

  Capitolul V – Asocierea partidelor politice

  Art. 28
  (1) Partidele politice se pot asocia pe baza unui protocol de asociere, constituind o alianta politica.
  (2) In protocolul de asociere a partidelor politice intr-o alianta politica trebuie sa se mentioneze denumirea integrala si denumirea prescurtata ale aliantei politice, precum si ale partidelor politice componente, semnul permanent al aliantei, obiectivele aliantei, modul de organizare si factorii de decizie.
  (3) Prevederile art. 5 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
  (4) Semnul permanent al aliantei politice poate fi unul propriu acesteia sau poate fi preluat de la unul dintre partidele politice componente.

  Art. 29
  (1) Pentru inregistrarea aliantelor politice se depun la Tribunalul Bucuresti urmatoarele documente:
  a) cererea de inregistrare a aliantei politice, semnata de conducerile executive ale partidelor politice componente;
  b) protocolul de asociere;
  c) denumirea integrala si denumirea prescurtata ale aliantei politice;
  d) descrierea semnului permanent;
  e) semnul permanent sub forma grafica alb-negru si color, in anexa la protocol.
  (2) Procedura prevazuta la art. 18 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.

  Art. 30
  (1) Pentru aliantele politice, prevederile art. 20-22 se aplica in mod corespunzator.
  (2) Aliantele politice ale caror cereri de inregistrare au fost admise se inscriu in Registrul aliantelor politice.

  Art. 31
  In cazul in care alianta politica se va prezenta in alegeri cu liste comune, candidatii trebuie sa faca parte dintr-un partid politic membru al aliantei.

  Art. 32
  (1) Partidele politice pot realiza si alte forme de asociere cu formatiuni nepolitice, legal constituite, cu scopul promovarii unor obiective comune.
  (2) In protocolul de constituire a formelor de asociere prevazute la alin. (1) se vor mentiona denumirea, semnul permanent – daca este cazul -, organizatiile aliate, obiectivele asocierii, modul de organizare si factorii de decizie si acesta va fi depus la Tribunalul Bucuresti, pentru a fi inscris in registrul altor forme de asociere a partidelor.

  Art. 33
  Partidele politice membre ale aliantelor politice sau ale altor forme de asociere isi pastreaza personalitatea juridica si patrimoniul propriu.

  Art. 34
  Orice modificare in componenta aliantei politice sau in protocolul de asociere se comunica la Tribunalul Bucuresti pentru inregistrare, potrivit prevederilor art. 28 si 29.

  Art. 35
  Obiectivele aliantelor politice, precum si modul lor de organizare trebuie sa se conformeze prevederilor art. 2 si 3, cu exceptia participarii cu candidati in alegeri, care este optionala.

  Art. 36
  Daca niciunul dintre partidele politice participante la scrutin nu a obtinut majoritatea absoluta in Parlament, partidele politice cu reprezentare parlamentara pot constitui coalitii pentru asigurarea guvernarii. Coalitiile nu sunt supuse inregistrarii, iar protocolul de constituire va cuprinde numai dispozitii privind asigurarea guvernarii si a sprijinului parlamentar.

  Capitolul VI – Reorganizarea partidelor politice

  Art. 37
  (1) Partidele politice legal constituite pot proceda la reorganizare.
  (2) Reorganizarea poate consta in fuziune, prin absorbtie sau contopire, ori in divizare, totala sau partiala.

  Art. 38
  (1) Fuziunea a doua sau mai multe partide legal constituite se realizeaza prin aprobarea protocolului de fuziune de catre organele supreme de decizie ale fiecarui partid, prevazute la art. 14, in cadrul sedintei comune a acestora.
  (2) In protocolul de fuziune se vor mentiona, in mod expres, modalitatile de transfer al sumelor, bunurilor si contractelor detinute de partidele care fuzioneaza, precum si procedura de garantare a continuitatii vechimii in partid a membrilor partidelor politice care fuzioneaza.
  (3) In protocolul de fuziune se stabileste caracterul acesteia: prin absorbtie sau prin contopire.

  Art. 39
  (1) In situatia fuziunii prin absorbtie, unul dintre partidele politice isi pastreaza personalitatea juridica, subrogandu-se in drepturile si obligatiile partidelor absorbite care isi inceteaza activitatea, inclusiv prin cumularea subventiilor acestora. In protocolul de fuziune se va preciza care partid isi pastreaza personalitatea juridica, avand drept consecinta pastrarea denumirii integrale, a denumirii prescurtate, a semnului permanent si electoral, precum si a programului politic.
  (2) Protocolul de fuziune si, daca este cazul, modificarile la statutul partidului care isi pastreaza personalitatea juridica se comunica, in termen de 10 zile de la adoptarea acestora, Tribunalului Bucuresti, urmandu-se procedura prevazuta la art. 25 si 26.
  (3) Partidele politice absorbite vor fi radiate din Registrul partidelor politice.

  Art. 40
  (1) In urma fuziunii prin contopire a unor partide politice rezulta un partid politic nou, care se subroga in drepturile si obligatiile partidelor politice care au fuzionat si care, in termen de 10 zile, trebuie sa se conformeze prevederilor art. 18, cu exceptia depunerii listei semanturilor de sustinere.
  (2) Denumirea integrala, denumirea prescurtata, semnul permanent, semnul electoral si programul politic ale noului partid pot fi noi sau pot proveni de la unul sau mai multe dintre partidele care participa la fuziune.
  (3) Tribunalul Bucuresti va examina documentele depuse de partidul politic nou-format din fuziunea prin contopire, potrivit prevederilor art. 20-22.
  (4) Ca urmare a hotararii definitive a instantei de inregistrare a noului partid rezultat din fuziunea prin contopire, acesta va fi inscris in Registrul partidelor politice, iar partidele care au procedat la comasare vor fi radiate.

  Art. 41
  (1) Un partid politic legal constituit se poate diviza prin hotararea organului sau suprem de decizie, prevazut la art. 14.
  (2) Divizarea poate fi totala sau partiala.
  (3) Inregistrarea partidului sau a partidelor rezultate in urma divizarii se face potrivit prevederilor art. 18-21.
  (4) Eventualele modificari ale statutului partidului care isi pastreaza personalitatea juridica se comunica, in termen de 10 zile de la divizare, Tribunalului Bucuresti, urmandu-se procedura prevazuta la art. 25 si 26.

  Art. 42
  (1) Divizarea totala consta in impartirea intregului patrimoniu al unui partid politic care isi inceteaza existenta catre doua sau mai multe partide existente sau care iau nastere astfel.
  (2) In cazul divizarii totale, prin hotararea de admitere a cererii de inscriere a ultimului partid care ia astfel fiinta se va dispune si radierea din Registrul partidelor politice de la Tribunalul Bucuresti a partidului divizat.

  Art. 43
  Divizarea partiala consta in desprinderea unei parti din patrimoniul unui partid politic, care isi pastreaza personalitatea juridica, si transmiterea acestei parti catre unul sau mai multe partide care exista sau care se infiinteaza in acest fel.

  Capitolul VII – Incetarea activitatii partidelor politiceArt. 44
  Un partid politic isi inceteaza activitatea prin:
  a) dizolvare, prin hotarare pronuntata de Curtea Constitutionala, pentru incalcarea art. 40 alin. (2) si (4) din Constitutia Romaniei, republicata;
  b) dizolvare, prin hotarare pronuntata de Tribunalul Bucuresti;
  c) autodizolvare, hotarata de organele competente prevazute in statut;
  d) reorganizare, in situatiile prevazute la art. 39 alin. (3), art. 40 alin. (4) sau art. 42 alin. (2).

  Art. 45
  Curtea Constitutioanla hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic, potrivit art. 30 alin. (7), art. 40 alin. (2) si (4) si art. 146 lit. k) din Constitutia Romaniei, republicata, cu procedura stabilita in Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata.

  Art. 46
  (1) Un partid politic se dizolva pe cale judecatoreasca in urmatoarele conditii:
  a) cand se constata incalcarea prevederilor art. 30 alin. (7) si ale art. 40 alin. (2) si (4) din Constitutia Romaniei, republicata, de catre Curtea Constitutionala, precum si ale art. 3 alin. (3) si (4) din prezenta lege;
  b) cand scopul sau activitatea partidului politic a devenit ilicita ori contrara ordinii publice;
  c) cand realizarea scopului partidului politic este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
  d) cand partidul urmareste alt scop decat cel care rezulta din statutul si programul politic ale acestuia;
  e) ca urmare a inactivitatii constatate de Tribunalul Bucuresti conform art. 47 alin. (1);
  f) ca urmare a neindeplinirii obiectivelor stabilite la art. 1 si 2, constatata de Tribunalul Bucuresti conform art. 48;
  g) ca urmare a aplicarii art. 26.
  (2) Cererea de dizolvare se adreseaza Tribunalului Bucuresti de catre Ministerul Public si se solutioneaza potrivit normelor de procedura stabilite la art. 26 alin. (2)-(5).

  Art. 47
  (1) Inactivitatea unui partid politic se poate constata in urmatoarele situatii:
  a) nu a tinut nicio adunare generala timp de 5 ani;
  b) nu a desemnat candidati, singur sau in alianta, in doua campanii electorale parlamentare succesive, in cel putin 18 circumscriptii electorale.
  (2) Pentru partidul politic aflat in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (1), Tribunalul Bucuresti, la cererea Ministerului Public, va constata incetarea existentei sale, cu respectarea normelor de procedura prevazute la art. 26 alin. (2)-(4).

  Art. 48
  (1) Neindeplinirea obiectivelor stabilite pentru un partid politic, conform art. 1 si 2, se poate constata cand un partid politic nu obtine la doua alegeri generale succesive un numar minim de voturi.
  (2) Numarul minim necesar indeplinirii conditiilor prevazute la art. 1 si 2 este de cel putin 50.000 de voturi la nivel national, pentru candidaturile depuse in oricare dintre urmatoarele scrutinuri: consilii judetene, consilii locale, Camera Deputatilor, Senat.

  Art. 49
  Documentele privitoare la autodizolvarea partidului politic se depun, in termen de cel mult 10 zile, la Tribunalul Bucuresti, in vederea radierii din Registrul partidelor politice.

  Art. 50
  Dupa primirea documentelor privitoare la partidele politice care indeplinesc oricare dintre situatiile prevazute la art. 44, Tribunalul Bucuresti va proceda imediat la radierea acestora din Registrul partidelor politice.

  Capitolul VIII – Evidenta partidelor politice si a aliantelor politice

  Art. 51
  (1) Registrul partidelor politice este instrumentul legal de evidenta a partidelor politice din Romania.
  (2) Institutia cu drept de a opera in Registrul partidelor politice este numai Tribunalul Bucuresti.
  (3) Datele din Registrul partidelor politice sunt considerate informatii de interes public.
  (4) Inregistrarea si radierea partidelor politice, operate in Registrul partidelor politice, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 52
  (1) Registrul aliantelor politice este instrumentul legal de evidenta pentru aliantele politice.
  (2) Prevederile art. 51 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator.

  Capitolul IX – Dispozitii tranzitorii si finale

  Art. 53
  (1) Partidele politice existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi continua sa functioneze pe baza actelor legale de inregistrare valabile la data infiintarii.
  (2) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, partidele politice existente se vor conforma prevederilor acesteia, urmand procedura judiciara stabilita la art. 18-21, sub sanctiunea radierii din Registrul partidelor politice.
  (3) Termenul de 6 luni pentru inscriere este un termen de decadere.

  Art. 54
  (1) Denumirea integrala si denumirea prescurtata ale unui partid politic inregistrat legal, precum si semnele permanente folosite de acesta, incepand cu anul 1990, ii apartin de drept, daca le-a folosit primul, si nu pot fi insusite sau utilizate de alte partide politice inregistrate ulterior.
  (2) In acceptiunea prezentei legi, sintagma semn permanent inlocuieste sintagma insemnul partidului, utilizata in Legea partidelor politice nr. 27/1996.
  (3) Dispozitiile alin. (1) se aplica si aliantelor politice.
  (4) Dupa expirarea termenului prevazut la art. 53 alin. (2), partidele si aliantele politice vor utiliza numai denumirea integrala si denumirea prescurtata, precum si semnul permanent inregistrate la Tribunalul Bucuresti, atat in activitatea curenta, cat si cu ocazia alegerilor.

  Art. 55
  Organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri li se aplica in mod corespunzator prevederile prezentei legi, cu exceptia art. 6, art. 10 lit. e), art. 12 alin. (1), art. 18, 19, 27, art. 46 alin. (1) lit. e) si f), art. 47, 48 si 53.

  Art. 56
  Cetatenii Uniunii Europene care nu detin cetatenia romana si au domiciliul in Romania au dreptul de a se asocia in partide politice sau de a se inscrie in partide politice in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.

  Art. 57
  Legea partidelor politice nr. 27/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 29 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare, se abroga, cu exceptia cap. VI*) – Finantarea partidelor politice.
  –––-
  *) Capitolul VI din Legea nr. 27/1996 a fost abrogat prin Legea nr. 43/2003 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, abrogata prin Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

 •  

   

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. despre cookies

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close